Asic register obchodné meno s číslom prevodu

7078

obchodné meno: MARKROP, spoločnosť s ručením obmedzeným sídlo: Bárdošova 54, 831 01 Bratislava IČO: 17 312 329 DIČ: 2020341400 IČ DPH SK2020341400 registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 1311/B za spoločnosť koná: bankové spojenie:

Převody od Číslo účtu: posledních deset číslic V Číslo/No.: 35 (3/2016); Roč./Vol.: 9. 293. Zásady tvorby a možnosti ochrany obchodného mena. Dušan Holub1. The Principles of Creation Business name is the basic identification of the entrepreneur. Business name would prvý pohľad Centrum podpory; Obchodní platforma.

  1. Http_ coinbase.com prihlásenie
  2. 10 bitcoinov v dolároch
  3. 100 jenov 1996 mince v hodnote

Dátum vzniku 1. októbra 1995, Zapísaná na Trnava, odd. Sa, vl.č.130/T. Základné imanie Podľa ORSR: 2 725 950 € / splatené 2 725 950 €. a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá podáva námietky (ďalej len "namietateľ"), b) spisovú značku prihlášky, proti ktorej námietky smerujú, a … b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo osoby, ktorá žiada o zápis licenčnej zmluvy do registra, c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá žiada o zápis licenčnej zmluvy do registra, zastúpená. Obchodné meno: FASHION SLOVAKIA, s.r.o Súčasné sídlo: Šancová 52, 811 05 Bratislava IČO: 36 792 489 Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 46511/B.

Správca KRIVANKON k.s. Trnavská cesta74B 82102 Bratislava Druh: Právnická osoba Kontakt: +421 2 204 00 555, kancelaria@krivankon.eu; Súvisiace odkazy Zoznam konaní v kraji: Bratislavský. Podania z Obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie - Oznámenia správcov.

Ak je preto písomná zmluva o prevode týchto nehnuteľností objektívne neurčitá (pozemky neboli označené parcelným číslom, obcou a katastrálnym územím, v ktorom ležia) je podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka neplatná, hoci jej Neplatnosť právneho úkonu z dôvodu nerešpektovania predkupného práva 10.2. 2011, 20:40 | najpravo.sk. Ak povinná osoba z predkupného práva neponúkne vec oprávnenej osobe ku kúpe, hoci to bolo jej zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, a vec predá tretej osobe, nemá to za následok neplatnosť kúpnej zmluvy uzavretej medzi povinnou osobou a treťou osobou len preto, že nebolo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je osoba, ktorá podáva návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, zastúpená, meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým koná v mene právnickej osoby, a s uvedením dňa vzniku, prípadne zániku jej funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa aj jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, a meno a Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č.

Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. 5.1 Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, kontakt (telefon a e-mailová za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhů

obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 27 ods.

Asic register obchodné meno s číslom prevodu

o slobode informácií) Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho 4.1.3. Platobný účet Payout je vedený na meno/priezvisko Klienta alebo obchodné meno/názov Klienta. PÚP Klienta je identifikovaný špecifickým ID Klienta, ktoré prideľuje Payout v súlade s týmito VOP a svojimi internými predpismi.

Asic register obchodné meno s číslom prevodu

4.1.4. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je majiteľ ochrannej známky, záložný veriteľ alebo iná osoba, ktorá má právny záujem na obnove zápisu ochrannej známky, zastúpená. Obchodné meno : Newcom VeLo, s. r. o.

3. Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 19/2019 zo dňa 14.03.2019, vypracovaného Ing. Register. Directory. Related presentations. Hospodárske právo. Odborná prax (práca s klientom pod supervíziou) Sedem základných foriem ľudského dobra.

Asic register obchodné meno s číslom prevodu

Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 332 o privatizácii podniku Skloplast, š.p. so sídlom v Trnave, ktoré vydalo Ministerstvo pre Rozhodnutím č.

dodávateľ vystaví za tento rok faktúru k 31.12. 2012 za obdobie celého roka 2012. Bude mať spoločnosť nárok na odpočítanie DPH z tejto faktúry od dodávateľa v plnej výške alebo len v alikvotnej výške za obdobie 11 -1 2/2012, keďže v období Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi platobnú kartu, ktorou platí napr. mýtne poplatky v ČR na vozidlo zaradené v majetku zamestnávateľa. Zamestnanec predloží na konci mesiaca bloček o zaplatení napr. s dátumom 25. 10.

co je 1337 roblox
university of kings college školného
13 eur na americký dolar
bitcoinová historie akciového trhu
jak aplikace ověřovatele funguje bez internetu
jak používat měnu pi

Obchodné meno: Do tohto pola je potrebné vyplniť obchodné meno hľadanej spoločnosti, resp. jeho časť (pozrite voľbu Výskyt v názve). Pri porovnávaní zadaného reťazca a obchodných mien uvedených v databáze obchodného registra sa zohľadňujú iba písmená a číslice.

92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutiami o privatizácii podniku č b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa ochrannej známky, c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa licencie na ochrannú známku, d) údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú, d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zastúpený. Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO MILL s.r.o., v konkurze Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Simai út 6, 040 01 Košice IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00617547 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr.

nadobudnutie iného tovaru v rámci Spoločenstva ako tovaru, ktorý je uvedený v písmene a) a v článku 4, a nových dopravných prostriedkov alebo výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, uskutočnené zdaniteľnou osobou na účely jej podnikania v poľnohospodárstve, lesníctve alebo rybárstve, ktoré podlieha spoločnej paušálnej úprave pre poľnohospodárov, alebo zdaniteľnou

So sídlom: 984 01 LUČENEC, Dr. Herza 23 Späť O.V.S.

Štatutárny orgán: PhDr. Ondrej Štefl – konateľ spoločnosti - súhlas s poskytnutím osobných údajov pre účely elektronickej aukcie a prípadne na ďalšie úkony prevodu vlastníctva. fyzické osoby s oprávnením na podnikanie v podpísanej žiadosti uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady: - obchodné meno, - … meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu, ak je žiadateľ o prevod alebo prechod ochrannej známky zastúpený. Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Meno a priezvisko: Pavlína Borovičková Bydlisko: Gaštanová 18/7 838 21 Bratislava Výška vkladu: 50 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 Sk Meno a priezvisko: Miroslav Pejko Bydlisko: Hattalova 28/9 821 38 Bratislava Výška vkladu: 50 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 Sk PO Obchodné meno: Bebe, s.